AŠSKO

AŠSKO: PŘÍRODNÍ SKVOST ČESKA S TAJEMNOU HISTORIÍ A ZNAČNÝM TURISTICKÝM POTENCIÁLEM

Hledáte dobrý tip na výlet? Jste milovníci nedotčené přírody a krajiny? Cestujete rádi na kolech? Máte rádi u turistiky klid, pohodu a zajímavé trasy? Obdivujete historické mezníky českých dějin? Vydejte se do nejzápadnějších končin Česka, které mají opravdu co nabídnout.

Mikroregion Ašsko se rozprostírá v nejzápadnějším výběžku naší republiky. Administrativně se oblast nachází v západní části Karlovarského kraje a byla součástí okresu Cheb. Ašsko je příhraniční oblast, která sousedí se dvěma spolkovými zeměmi Německa – Bavorskem a Saskem.

Přístup do Ašského výběžku z vnitrozemí umožňovala do roku 1990 pouze jedna silnice z Chebu do Aše a Hranic. Po pádu železné opony došlo k budování hraničních přechodů. V současnosti se lze dopravit motorizovaně na území Ašska i ze sousedního Německa přes přechody v Hranicích (Ebmath, Krásňany) a v Aši (Selb, Doubrava). Železniční spojení se sousedním Německem není zatím v provozu, je možné využít autobusovou přepravu z Aše. Obnova železničního spojení do sousedního Německa je plánovaná na rok 2014.

Přejedete-li přes hraniční přechody Selb nebo Ebmath, můžete rázem pokračovat dále do světa po frekventované německé dálnici A93.

Ašsko vymezují hranice katastrálních území pěti obcí, které v roce 1999 založily Sdružení Ašsko, jehož hlavním cílem je snaha o společné řešení otázek a problémů společných pro celý mikroregion.  Jedná se o obce Aš, Hranice, Hazlov, Podhradí a Krásná. (Cirkl, Kučera, 2003)

Střediskem mikroregionu je město se svými cca 13 000 obyvateli. Aš je zároveň obcí s rozšířenou působností. 

Na území Ašska, které má rozlohu přibližně 144 km2, žilo k 31. 12. 2007 celkem 17 739 obyvatel. Hustota obyvatel na 1 km2 činí 123 obyvatel.

Ašsko se řadí do provincie Česká vysočina, subprovincie Krušnohorské a oblasti Smrčiny. Ašsko prostupují pahorkatiny a vrchoviny s průměrnou nadmořskou výškou 600 m. Mikroregion je rozčleněn na dva podcelky - Ašskou vrchovinu a Hazlovskou pahorkatinu. (Mirvald, Matušková, 2001)

S nadmořskou výškou (cca 620 m n. m.) a polohou souvisí drsné klimatické podmínky. Typický pro mikroregion je inverzní charakter počasí, při kterém se v údolích drží chladný vzduch, vytváří se mlhy, nízká oblačnost a ve vyšších polohách je jasno a tepleji.

Ašský výběžek je pramennou oblastí. Většinu území Ašska tvoří malé vodní toky, které odtékají převážně do Bavorska a Saska, některé na Chebsko. Mezi významné toky se řadí říčka Rokytnice u Hranic a Bílý Halštrov v Doubravě, které odvádějí z Ašska vodu do německého povodí řeky Sály, která se vlévá nedaleko německého města Barby do Labe. Labe odvádí vodu do Severního moře. V oblasti se rozkládá několik významných vodních ploch, z nichž nejvýznamnější je přehrada na Bílém Halštrově a Nový rybník ve Studánce. Za zmínku stojí minerální prameny v Dolních Pasekách a Doubravě. Kvalita vody ve zdejších tocích je na dobré úrovni. Většina vodních toků se řadí do pstruhového pásma.

Ašsko je příhodnou lokalitou pro milovníky čisté přírody, turistiku, cykloturistiku, běžkaření, rekreaci a je vhodnou oblastí pro školní výlety a vycházky. Ašsko rovněž láká spoustu návštěvníků díky svému specifickému historickému vývoji, který je podmíněn geografickou polohou regionu.

V současné době dostal příhraniční mikroregion možnost seberealizace. Mikroregion začal intenzivně spolupracovat s příhraničními německými partnery, došlo k integraci v rámci Evropy. Tím se začaly vytvářet podmínky pro lepší budoucnost a rozvoj pohraničí. Ašsko spolupracuje s partnery v rámci projektů Euroregio Egrensis, Přátelé v srdci Evropy a realizuje Program přeshraniční spolupráce Cíl 3. Zapomenutý kout Česka se postupně stává oblíbeným a vyhledávaným turistickým cílem.

Historické souvislosti a poloha mikroregionu vybízejí k hlubšímu propojení a navázaní vztahů škol Ašska se školami v Německu. Poznávání mikroregionu by se mohlo ve školách rozšířit o poznávání německých měst, která jsou v těsném sousedství s mikroregionem. Vybraná německá města jako Adorf, Bad Elster, Eichigt, Regnitzlosau, Rehau, Selb mají mnohé historické, kulturní a přírodní zajímavosti společné s Ašskem. Poznávání nejbližšího žákova okolí je díky poloze mikroregionu rozšířeno o poznávání nejbližšího okolí za státní hranicí ČR.

V minulosti bylo Ašsko zarostlé hlubokými lesy, které poskytovaly místním obyvatelům nejen dostatečné množství dřevní hmoty, ale pohybovalo se v nich i velké množství zvěře. Z historických pramenů je zřejmé, že na Ašsku probíhaly velkolepé hony, lákající návštěvy šlechtických rodů z širokého okolí. O tom, jaká se v oblasti vyskytovala zvířata, vypovídá zápis z 15. století z velkého honu.
„Hon trval 14 hodin a na výřadu po jeho skončení bylo: 109 jelenů, 58 ks srnčí zvěře, 44 ks prasat, 206 zajíců, 7 divokých koček, 14 lasiček, 27 lišek, 18 jezevců, 9 kun, 2 bobři, 1 rys, 13 vlků a 5 medvědů.“ (Toufar, 2000, s. 4)

Doklady o hlubokých lesích, množství zvěře, výskytu pramenů studánek a tůněk, zázračných rostlinách jsou námětem místních pověstí. To, že je příroda v mikroregionu rozmanitá, je popsáno v následujících kapitolách. Co je pravdivého v pověstech, s tím se musí vypořádat každý sám. Je pravdou, že podle výskytu zvěře a rostlin jsou často pojmenovány i některé lokality Ašska (např. Medvědí rokle, Vydří potok, Olšina, Mechoviska, Smrkovec).

Mikroregion je i v současné době z přírodního hlediska velmi rozmanitý a návštěvníkům nabízí široký rekreační potenciál, podmíněný pestrým upořádáním krajiny, která je utvářena rozsáhlými lesními porosty, jež zabírají 50% plochy území mikroregionu. Lesní porosty prostupují údolí, která dotváří ráz krajiny.

Jedná se o oblast s kvalitním životním prostředím, čistými vodami a vzduchem. V současné době se na Ašsku nenachází žádný velký zdroj znečišťování životního prostředí.

Na Ašsku se rozkládají dva přírodní parky, několik maloplošně chráněných území, evropsky významná lokalita, významné krajinné prvky, památné stromy a několik menších, přírodně atraktivních území.

Region využívá svých přírodních zajímavostí pro rozvoj turistiky a cykloturistiky. Návštěvníkům nabízí přibližně 145 km značených cyklotras, které je dovedou ke všem přírodním a historickým zajímavostem. Z 11 cyklotras Ašska je nejvýznamnější a nejdelší cyklotrasa číslo 2057 z Hranic do Chebu. (Cirkl, Kučera, 2003)

Za zmínku stojí kvalitně udržované turistické trasy a cyklotrasy. Červená turistická značka je značkou dálkovou, navazuje na značení z Německa a pokračuje přes celý mikroregion směrem na Cheb. Další turistické značky nabízejí návštěvníkům nespočetné množství výletů.

Mikroregion nabízí návštěvníkům naučné stezky přírodovědně-historického charakteru a jednu naučnou cyklostezku.

Naučná stezka „Na cestě k Trojstátí“ popisuje přírodní a historické zajímavosti v okolí Trojmezí.

Naučná stezka „Podhradí“ popisuje historické zajímavosti a souvislosti v osadě Podhradí.

Naučná trasa "Újezd - nejzápadnější bod Česka" popisuje historii zaniklé obce Újezd, představuje zbylé památky a dovede vás na nejzápadnější bod Česka.

Přeshraniční cyklostezka: "Mostní cyklostezka" Wunsiedel-Selb-Aš představuje návštěvníkům historii, přírodu a památky; přes české území vedou pouhé 4 km, stezka měří celkem 45 km

Více informací naleznete v sekci TIP NA VÝLET


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák