EKOSYSTÉM VOD

Vodní biotopy místního regionu charakterizují potoky, říčky, rybníky, tůně, přechodová rašeliniště, vlhké louky a trvale podmáčené lesy. V lokalitách žije široká škála zástupců rostlin i živočichů, které je využívají ke svému životu. V místních vodách nebo v jejich okolí žije také mnoho vzácných a kriticky ohrožených druhů.

Rybníky plní převážně funkci rekreační, zadržují vodu, ale hlavně slouží k chovu ryb, převážně kapra obecného. Největší rybníky jsou - Nový ve Studánce, Dolíška, Trojmezí.

Voda z území je odváděna dvěma hlavními toky- Hranický potok, Rokytnice.

ROSTLINY VODNÍCH EKOSYSTÉMŮ

Nejčastějším stromem vyskytujícím se v okolí vod je olše lepkavá. Dalšími zástupci jsou různé druhy vrb, hlavně vrba jíva a vrba košíkářská.

Z bylin roste kolem vodních toků a na vlhkých stanovištích blatouch bahenní, vrbina obecná, kuklík potoční, kosatec žlutý, pryskyřník prudký, orobinec širokolistý, šťovík kyselý, rdesno hadí kořen, pcháč bahenní, pomněnka bahenní, máta rolní, toten lékařský, svízel přítula, kozlík dvoudomý, rákos obecný, ostřice obecná, chrastice rákosovitá, metlice trsnatá. Na hladině plave leknín bílý nebo rdest rdesnolistý. Flóru pod vodní hladinou zastupují některé druhy řas.

ŽIVOČICHOVÉ VODNÍCH EKOSYSTÉMŮ

Nejtypičtější obyvatelé vodního prostředí jsou ryby. V místních vodách převažuje kapr obecný, štika obecná, karas obecný, lín obecný, cejn velký, jelec jesen, jelec tloušť, pstruh obecný potoční, okoun říční, candát obecný, hrouzek obecný a méně již uhoř říční a sumec velký.

Ve zdejších rybnících žijí početné populace škeble rybniční živící se planktonem, který patří k další složce vodního prostředí.
S vodou jsou úzce spjatí obojživelníci např. čolek obecný a některé druhy žab např. skokan hnědý, zřídka skokan zelený. Z plazů žije u vody užovka obojková lovící drobné živočichy např. některé hlodavce.

Početná skupina vázaná na vodní prostředí jsou ptáci. Typičtí jsou zástupci vrubozobých např. kachna divoká, kopřivka obecná, potápka malá, čírka obecná a v poslední době také lyska černá. Z pěvců hnízdí u vody např. rákosník obecný, sýkora lužní, bramborníček hnědý, cvrčilka zelená, konipas horský aj. Brodivé ptáky zastupuje čáp černý a vzácně bekasina otavní.

Přizpůsobeny k životu u vody jsou i některé druhy hmyzu. Na hladině rybníků se prohání bruslařka obecná nebo vodoměrka štíhlá. Okolo rybníků létají různé druhy vážek, motýlic a šídel např. vážka obecná, motýlice obecná a šídlo velké. Na vodní prostředí jsou vázané i nepříjemné druhy hmyzu jako komár pisklavý nebo bzikavka dešťová. Na místních rašeliništích se objevují vzácné a zajímavé druhy hmyzu a pavouků. K zajímavým druhům pavouků patří slíďák rašelinný nebo dříve jen tropický pavouk křižák pruhovaný.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák