EKOSYSTÉM LUK A PASTVIN

Louka je uměle vytvořený biotop obhospodařovaný člověkem. V druhovém složení naprosto převládají byliny a traviny. Louky jsou obhospodařované sečením nebo jsou spásané dobytkem. Pokud louky spásá dobytek, hovoříme o pastvinách. (Anděra, 2000)

Louky a pastviny zásadně doplňují ráz zdejší krajiny. Místní krajina se vyznačuje především pastvinami a v menší míře přirozenými loukami. Louky a pastviny prostupují remízky a větrolamy tvořené keři a malými stromy, ve kterých najde svůj domov řada živočichů. Louky a pastviny nejsou v současné době ovlivněné chemickými prostředky a nejsou příliš hnojeny. Postupně tak dochází ke zvyšování pestrosti druhů jak rostlin, tak živočichů.

Pole, jako část území, kde se pěstuje jen jedna zemědělská plodina, zcela z místního regionu vymizela. Dříve byly na místních polích pěstovány převážně lilek brambor, pšenice setá, ječmen setý, kukuřice setá, hrách setý, řepka olejka a rostl tu i len setý. V současné době pěstují někteří lidé na malých políčkách pšenici setou nebo řepu krmnou, ale jedná se o pouhé výjimky. Většina půdy, která byla využívaná k pěstování zemědělských plodin, byla přeměněna v pastviny.

ROSTLINY LUK A PASTVIN

V naprosté většině převažují traviny jako typičtí zástupci těchto biotopů. Z mnoha druhů trav jsou to např. srha laločnatá, lipnice luční, bojínek luční, psárka luční, kostřava luční, pýr plazivý, jílek vytrvalý, tomka vonná, ovsík vyvýšený, metlička křivolaká aj. Travinami prorůstá jetel luční, jetel plazivý, vikev ptačí a nepřehlédnutelný vlčí bob mnoholistý.

Svými květy upoutají kopretina bílá, zvonek rozkladitý, rozrazil rezekvítek, kohoutek luční, jestřábník oranžový, pavinec obecný, smetánka lékařská, lnice obecná, řebříček obecný, pryskyřník prudký, chrpa polní, koukol polní, třezalka tečkovaná, vratič obecný, rmen rolní.

Nenápadné ale přesto hezké kvítky mají mařinka vonná, hvozdík kartouzek, rožec rolní, řeřišnice luční, smolnička obecná, silenka nicí, violka psí, kakost smrdutý, štírovník růžkatý, hrachor luční, pomněnka rolní a mochna husí.
Miříkovité rostliny zastupují bršlice kozí noha, mrkev obecná a kerblík lesní.
Z dalších mnoha rostlin stojí za zmínku základní druhy charakteristické pro místní louky např. orlíček planý, šťovík kyselý, kopřiva dvoudomá, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, kontryhel obecný, jitrocel větší, jitrocel kopinatý, štětka lesní, pcháč rolní, plicník lékařský, kostival lékařský, zběhovec plazivý, zvonečník klasnatý, locika kompasová, pelyněk černobýl.

Remízky vyplňují nejrůznější keře jako růže šípková, bez černý, ale také stromy např. jeřáb ptačí, bříza bělokorá, javor klen a další.

ŽIVOČICHOVÉ LUK A PASTVIN

Mezi časté savce zdejších luk se řadí zajíc polní, hraboš polní, rejsek obecný a krtek obecný.

Ptáky zastupují dravci káně lesní a poštolka obecná, pěvci skřivan polní, vrabec polní, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný, rákosník zpěvný, strnad obecný, vrána obecná černá a havran polní. Dříve hojné druhy místního regionu byli zástupci hrabavých ptáků. Jsou to křepelka obecná, koroptev polní a bažant obecný. Ti jsou v současnosti vzácností a lze je vidět už jen zřídka.

Početnou skupinou žijící na zdejších loukách je hmyz. Pozorovat se dá mnoho druhů motýlů např. babočka paví oko, babočka admirál, babočka kopřivová, žluťásek řešetlákový, bělásek ovocný. Blanokřídlý hmyz charakterizuje užitečná včela medonosná, dále vosa útočná, sršeň obecná a čmelák zemní. Z brouků jsou to střevlíček obecný, střevlík měděný nebo slunéčko sedmitečné. Rovnokřídlý hmyz slyšíme na loukách velmi často. Hlasité cvrkání způsobuje kobylka zelená, saranče čárkovaná nebo saranče zelená. Na listech rostlin lezou kněžice páskované nebo trávozelené z řádu ploštic. Mezi jednotlivými rostlinkami se proplétají mravenci, z nichž je známý mravenec obecný. Z plžů lezou na loukách hlemýžď zahradní nebo páskovka keřová. Výrazný zástupce pavouků je opět křižák obecný.


Zobrazit místo HRANICKO - TIPY NA VÝLET na větší mapě


Webdesign a hosting: Tomáš Dvořák